Dodjīng  Tao Te Ching  Tao-Te-King 

Tao Te(h) Ching   dao d djing   Dau D Jing  

Dod jīng  Li Erh  Li Lavzv  Po-yang   Li Tan  

Noja  Reoshi   Reo-shi Tsu 

 

Lǎozĭ  Lao Tzu  Laotse 

Lao Dse   Lao Tan   Lao Tzyy   Lao Zi   Lao-C  

Lao-Chhun   Laotse   Lao-Tse   Lao-tseu   Laotze 

Lao-Tze   Lao-tzeu   Laotzu  Lao-tzu   Laou Keun  

Laou-Tsze  Laozi   Lau Dshi   Laudse   Lau-Dse 

Lau-tse   Lau-Tsze   Lao Tzu   Lao Yan-Tzu 

 

Tao-Page